"Ajupesu" demagoogia ja inimeste mõjutamine eile ja täna.

Mõni aeg tagasi ilmus Pilgrimi kirjastuselt „Psühholoogiasarjas" tähelepanuväärne ja intrigeeriva pealkirjaga teos "Ajupesu“. Kathleen Taylori teos on esimene tõestuspõhisel psühholoogial ja sotsioloogial põhinev ,"ajupesu“ käsitlus eesti keeles.
Kommentaare: 7

Tegu on paeluva ja hästi loetava sissejuhatusega inimkäitumise tumeda poole mõistmiseks, mille lugemine ei vaja eriteadmisi psühholoogiast ja sotsioloogiast. Kathleen Taylor, kes on Oxfordi Ülikooli füsioloogia-, anatoomia- ja geneetikaosakonna teadur, ja kelle tänased huvid on suunatud kognitiivse neuroteaduse ja psühholoogia valdkonnale, on kirjutanud olulise teose.

Kuna üsna palju on raamatupoelettidel ka populaarseid raamatuid mõjutamise ja demagoogia teemal, siis tuleks rõhutada, et erinevalt paljudest teistest üldhuviraamatutest, mis on kirjutatud intellektuaalsematel teemadel ja sealjuures fantaasiale ja spekulatsioonidele vaba voli andes, on Kahtleen Taylori raamatus esitatud vaid teaduslikult põhjendatud teadmisi ja tähelepanekuid. Seda on võimalik teha sel lihtsal põhjusel, et mõjutamist ja "ajupesu“ kui nähtust on teaduslaborites ja -keskustes tulemuslikult uuritud juba päris kaua aega. Neid uurimusi on tehtud eelkõige psühholoogia, psühhofüsioloogia, suhtlemispsühholoogia ja kognitiivse psühholoogia raames. Nendele faktidele, käitumisreeglitele ja teoreetilistele üldistustele see raamat tuginebki.

Kuid kes võiksid sellest raamatust kasu saada? Kõigepealt, olles raamatu läbi lugenud, on inimene paremini ette valmistatud tähele panema märke, mis võivad viidata demagoogiale või otsesele "ajupesule“. Seega avaneb lugejale terve maailm, mida mõistes suureneb lugeja autonoomia ise otsuseid teha. Samas annab Taylori teos  usaldusväärse ja kergesti loetava ülevaate ajupesu olulisematest tehnikatest ning inimmõtete kontrollimise ajaloost, kuhu alla mahuvad nii klassikaline demagoogia, ajalooliselt väga vana retoorikakunst kui ka inimeste poliitiline mõjutamine.

Samaaegselt tutvustab teos silmapaistvate psühholoogide, filosoofide ja neuroteadlaste arvamusi ning eksperimente, mida on tehtud selle salapärase nähtuse paremaks mõistmiseks. Väga laiahaardelise materjali põhjal on autoril õnnestunud seda kõike edasi anda lihtsal ja usaldusväärsel moel, tutvustades kaasaja ajupesukäsitlusi tõestuspõhise psühholoogia kontekstis ning andes põhjaliku ülevaate neuro-teaduslikest tagamaadest.

Käesolevas teoses "Ajupesu” pöörab Kathleen Taylor erilist tähelepanu ajupesu praktilisele poolele meie igapäevaelus, sõlmides osavalt kokku kaasaja aju-uuringud, närviteaduse huvitavamad leiud ning sotsiaalpsühholoogia praktilised katsed ja avastused. Salapärast manipuleerimist, mõjutamist vaetakse raamatus põnevate näidete ning ajaloos tõestisündinud päriselu-lugude kaudu. Taylor kirjeldab oma teoses üsna ilmekalt, kuidas neutraalseks peetud  koolisüsteemi,  psühhoteraapia, reklaami, religiooni ning poliitika abil piiratakse inimeste mõtlemis- ja tegutsemisvabadust, luues väärkujutlusi ning käitumiseelistusi, mida inimesed tihti ei teadvusta.

Ajupesu mõjustamise ajaloos

Ajupesu kui mõjustamismeetodi vastu on taas huvi äratanud meediaühiskond ning inimeste reaalse suhtluse uurimine. Trend pärineb, nagu enamik meie tänapäeva trende, anglosaksi maadest. Lühidalt öeldes on "ajupesu“ ja igasugune "manipuleeriv“ kommunikatsioon võtete kogum inimeste teadlikuks eksitamiseks. Osaliselt on see samastatav demagoogiaga, mis on tõe väänamine ehk selliste meetodite süsteem (meetod – teadaolev, äraproovitud tee sihile jõudmiseks), mille abil saab peita tegutseja ja tegutsemise tegelikud motiivid, keerata vahendid eesmärkideks, kutsuda esile absurdisituatsioon, milles lakkaks teiste usk ja lootus, kustuks armastus ja kindlusetunne asenduks hirmu ja kahtlustega, nii on seda nii ilmekalt defineerinud mõjukas sotsioloog Ülo Vooglaid.

Ometi on mõjutamine ja demagoogia antiikajal leiutatud teadus sellest, kuidas sõnadega mõju avaldada. Kuna kogu tolleaegne massikommunikatsioon toimus suusõnaliselt, toimubki mõjutamine põhiliselt kommunikatsiooni teel. Siiski räägitakse mõnikord ka kirjanduse retoorikast, pildikeele retoorikast või isegi reklaami, filmi või meedia retoorikast. Sõltumatus ja vabadus on olnud läbi aegade inimeste erilise tähelepanu objekt, seda ka nendes süsteemides ja inimeste jaoks, kes teostavad "ajupesu“ või mõjutavad teisi negatiivselt iga päev.

Neid "kes tahaksid asjadest õigesti aru saada ja tõtt teada“ on olnud igal ajal palju, aga neid, kes suudavad ja soovivad analüüsida iseenda vabadust, otsustamisi ja valikuid, on olnud läbi aegade siiski üsna vähe. Vähe on neid praegugi. Tore lugu on George Orwelli "Loomade farmis", kus ainuke, kes käis farmist väljaspool hulkumas, sõltumatut informatsiooni saamas, oli kass. Kass teadis, et väljaspool farmi on veel midagi, mis hoidis tema meeled puhtamad, aga ta, sinder, ei rääkinud teistele, oli vait ja lõpuks kadus ära – ühesõnaga, lasi jalga vabasse Läände, kus loomadele otsest ajupesu ei tehtud.

Oxfordi Ülikooli uurija Kahtleen Taylori huvitav teos tõestab, et "ajupesust" puhtaid inimesi on väga vähe, kui üldse. Seega võiks ju eeldada, et sellesse suhtutakse soosivalt, sest seda on viljelenud kõik süsteemid – kes rohkem, kes vähem. Ometi, hoolimata negatiivse mõjutamise ja demagoogia universaalsusest, ei pea avalik arvamus seda kiiduväärseks nähtuseks; samas on  seda salapärast nähtust väga keeruline mõista, kuna me ise ei taju tihti piire, kust läheb meie endi ja teiste vabaduse piir.

Teadmiste suurenemine, koolihariduse suurem kättesaadavus, ei ole teinud meid mõjutamise ja demagoogia suhtes immuunseks.  Negatiivse mõjutamise, demagoogia ja otsese "ajupesu“ märkamisel ja äratundmisel saab lisaks inimese enda elu-kogemusele (mis sageli kalli hinnaga kätte tuleb) abiks olla ka sellealane kirjandus, loengud ja arutlused. Maailmas on suur hulk teadustekste, mis on pühendatud "ajupesu" ja muude manipuleerivate kommunikatsiooninähtuste uurimisele.

Antiikajal kutsuti demagoogideks vaid erilist au ja usaldust väärivaid isikuid. Nagu ka nüüd, ei saanud siis keegi ise nimetada end rahva õpetajaks. Tänapäeval nimetatakse demagoogiks, ehk "ajupesu tegijaks“ inimest võis süsteemi, keda ei või üldse uskuda, kes omakasu nimel on valmis musta valgeks keerama ja vähimagi süümepiinata ka vastupidi toimima. Ajupesuks nimetatakse tänapäeval tõe või objektiivsuse teadliku väänamise tehnikaid ja demagoogiks isikut, kes seada tehnikat mõnevõrra valdab ning alailma rakendab.

Demagoogia  ja teiste kahjustav mõjutamine on omane peamiselt vääritutele inimestele. Seejuures ei ole ju väga tähtis, kas ajendiks on omakasu, võimujanu, käsk, viha, lollus, või midagi muud. Võib tekkida küsimus, kas seoses mõjutamisega on mõistlik käsitleda mõistet "ajupesu“. Arvan, et on, sest demagoogidest jagu saamise ainsaks tõhusaks meetmeks võib olla just see, et inimene teab ja tunneb demagoogia- ja mõjutamisevõtteid küllalt hästi ega lase ennast päev päeva kõrval lollitada.

"Ajupesu“ ja demagoogia on kunst, eriti võimas jõud araks kasvatatud tohmanite maal. Inimesed, kes on viletsa haridusega ja puuduliku infoga, kes ei oska oma peaga mõelda, ei näe ega tunne oma tundeid, keelt ja oma meelt, milles kujunevad tähendused, ei saa iseseisvalt hakkama. Inimesed, kes ei suuda näha seoseid ja sõltuvusi, põhjuseid ja tagajärgi, kes ei erista endi ja teiste reaalseid vajadusi, olulist ja ebaolulist, osa ja tervikut ... ei saa tegelikult aru oma vabadusest ja võimalustest, piirangutest  ega ohtudest.

Negatiivne mõjutamine inimeste puhul  on võimalik siis, kui inimesed:
•  ei julge välja näidata, et nad saavad aru, mida nendega tehakse ja tahetakse edaspidi teha;
•  on harjunud (on maast-madalast harjutatud) olema manipuleerimise objektid, ning manipuleeriksid meelsasti ka teiste inimestega;
•  on nii "puuga löödud”, et usuvad pimesi, mida räägitakse ja kirjutatakse, st võtavad igasuguseid tekste tõe pähe;
•  ei oska, ei suuda ega taha analüüsida neid ideoloogiad, tekste, mida levitatakse; on tüdinenud ja väsinud, teevad näo, et neid ei huvita;
•  loodavad ka kuuluda kuidagi võimu juurde ja olla selle võrra tähtsamad, mida enam neid võimul olijatega seostatakse;
•  ei tunne ära ei demagoogiat, demagooge ega nende tegevuse tagajärgi.

Teadaolevalt on esimene märkimisväärne inimene propaganda ehk mõjutamise ajaloos Aristoteles (384–322 eKr). Tema jaoks oli veenmise eesmärk arusaamade ja seisukohtade edasiandmine, mis ei põhinenud teiste inimeste hüvede vähendamisel. Aristotelese „Retoorika" on veenmiskunsti klassikaline  ja kuulsaim teos. Selles määratletakse, et veenmine tugineb kahele sambale: ethos ehk kõneleja isikuomadused; pathos ehk auditooriumi viimine sobivasse emotsionaalsesse seisundisse. Kõige enam rõhutas Aristoteles ethost, sest see kannab endas kõneleja usaldusväärsust. Aristoteles nentis, et ehk peaksid inimesed argumentidele senisest enam tähelepanu pöörama, kui nad ei soovi olla kellegi mõjuvõimu all.

Walter Lippmann on üks mõjukamaid mõtlejaid, suhtekorralduse kui teaduse loojaid. Walter Lippmanni mõtlemist mõjutasid Sigmund Freudi, Gustave LeBon‘, Graham Wallasi ning John Dewey kirjutised, milles oli mõjutamisele ja masside "ajupesule“ suurt tähelepanu pööratud. LeBon väitis, et me ei tohi unustada tõsiasja, et sõnade jõuga pandi rahvad üksteist tapma ning just sõnade ja meedia jõuga peetakse maha huvirühmade sõjad tänapäeval. Lippmann oli esimene, kes  jõudis järeldusele, et kehvasti informeeritud ja erapoolik, tuim inimene ja inimkond käitub lähtuvalt irratsionaalsetest soovidest, mis teeb nende negatiivse mõjutamise võimalikuks. Lippmanni mõjutamispsühholoogia ja varajane ajupesukäsitlus tugineb sellele, kuidas inimesed maailma reaalselt tajuvad.

Tema teooria lähtus eeldusest, et inimeste käitumine ei põhine mitte otsesel ja kindlal teadmisel, vaid inimese enda loodud või talle etteantud kujutluspildil. Seega määrab inimeste käitumist ja soove igal ajahetkel see, kuidas maailma endale kujutatakse või lastakse endale kujutada. Tegemist on sotsiaalpsühholoogliselt olulise seisukohaga, millele tugineb propaganda, mõjutamise ning otsese "ajupesu“ kujunemine 20. sajandil.

Eks otsene ja varjatud ajupesu ning propaganda ongi oskus ja püüe muuta pilti, millele inimesed reageerivad, ehk ühe sotsiaalse nägemuse asendamine teisega. Võimaluse selliseks piltide muutmiseks annab asjaolu, et inimene ise ei suuda maailma haarata ja näha. Ümbritsevat tuleb uurida, sellest tuleb teistele rääkida ja selle kohta on vaja luua kujutlusi. Demagoogid, mis tahes mõjutajad, saavad enam-vähem karistamatult tegutseda just seetõttu, et rahvas ei tunne neid ära ning laseb endaga pahaaimamatult manipuleerida. Ülevaade "ajupesust“ ja demagoogiast võib olla vajalik ka selleks, et minevikus toimunust paremini aru saada, mõista eri aegadel ja eri oludes elanud-tegutsenud inimesi ning aimata tulevikku.

Tuleb teha üks põhimõtteline ja pragmaatiline, oluline mööndus: hoolimata suurest hulgast maailmas tehtud uurimustest demagoogia, poliitilise kommunikatsiooni ja "ajupesu“ tunnustest ja avastamise võimalustest, tuleb jätkuvalt tõdeda, et nende nähtuste edukas avastamine on sageli äärmiselt keeruline, seda nii inimese kui ka teaduse tasandil. Demagoogia ja negatiivne mõjutamine on mitmes mõttes ohtlik, ent elus ja juhtimises on demagoogia sageli ka vajalik. Paadunud demagoogi vastu saab vaid demagoogiaga. Vähe sellest, et demagoogiliste võtetega manipuleeritakse inimeste igapäevaselt, on vaja seda ka teadvustada, ehk siis lugeda häid raamatuid, mis kujundavad meis asjatundlikumad iseenda käitumise vaatlejad.

Autor: Ivar Tröner

http://www.pilgrimbooks.ee/product/8215/

 

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2022-08-11 03:11:08
I read a lot of people speak good about him how powerful of his reunion love spell works, I put my faith up front he can help me too, I contacted him and put my trust on him. And I did according to what he instructed me to. Behold what happen now my husband came back just within 11 hours of contacting Dr Augus. I’m still short of words after months of living me for his mistress and filed divorce. my gratitude to Dr Augus remain forever because of the restoration of peace he brought back to my home. I believed God has sent Dr Augus to help people out from devastation, reach out to him via, draugus77@gmail.com or Whatsapp +447883246472
elizabethbrooklyn
2020-12-12 12:24:22
LOVE SPELL TO BRING BACK EX LOVER AND RESTORE BROKEN RELATIONSHIPS

I want to thank Dr Ogaga of ogagaspellcastertemple@gmail.com for making me happy in getting my ex lover back after broken up with me last month, i contacted this spell Dr for help and his work was guarantee that i was going to get my ex lover back after 48 hours, although i doubted his words but i decided to give it a try by co-operating with his terms, i did not only get back my ex lover after the spell, but i was also promoted in my place of work, i thank this powerful and trusted Dr who helped me found joy in my relationship, and me and my ex who is now my lover again is getting married on the 30th of next month, i am so happy that at least i am with my lover again after all the pains and stress i being through when he first broke-up with me, i thank Dr Ogaga i am so so happy i love my lover so much that i was almost end my life when he told me that it was over between both of us, but i thank the spell caster send by God in heaven to help his people, i am grateful Dr Ogaga i am proud to know these spell Dr i am happy that he help me with my problems, for making my life see joy and happiness again, i am happy for his kindness, i am so happy, so i decided to share my story on the net so that people will see the good which Dr Ogaga has done for me in my life, and if you are out there passing through any condition, or having bad time with your lover, or your lover has broke up with you, do not think than to contact the same spell caster on his email ogagaspellcastertemple@gmail.com or WhatsApp +2347059387282 and you will consider your problem solve. Thanks Dr Ogaga and i pray you will live long forever because you are so kind and powerful.
Alkeemik
2020-12-01 09:39:43
Hello everyone. My name is Ajani from South Africa.  I want to give a testimony about my HIV virus that was cured by a great spell caster called Dr Sahabi. Since the last 6 months I have been HIV positive. I never think I will live long again and i wanted to kill myself because the problem is very too much for me. But I am so grateful about this great man called Sahabi who cured my HIV AIDS last 3 weeks. I was in great pain so a friend came to visit me. And I told her my problem; She told me that there is a great spell caster that can cure my HIV. I asked her if she had his email address, she gave me his email sahabinaannabi11@gmail.com, and I emailed him. He talked to me and he perform the necessary rituals and he told me that after one week I should go for a test and Which I did, when the doctor told me that am now an HIV negative, I couldn't believe myself, I went to see another doctor the result was still the same, I was human on planet earth again, so I emailed him and thanked him. Please if you are having a similar problem you can Email sahabinaannabi11@gmail.com or you can also reach him through Whatsapp number (+2348104676647) Dr. Sahabi for helping me at this young age if you need help.  Once again thank you Dr Sahabi..
Kõik kommentaarid