Teadusuuringud tõestavad inimteadvuse võimet muuta füüsilist mateeriat

Võime mõtte abil mõjutada ja luua mateeriat on leidnud kinnitust arvukate eri tüüpi teadusuurimuste ja eksperimentide kaudu juba aastakümneid. Selliseid programme ja eksperimente on aga kaua salastatud ning kohati peavoolu teaduse poolt ka pseudoteaduseks tembeldatud. Tänapäeval see õnneks enam nii ei ole.
Kommentaare: 1
Füüsikud on uurinud inimteadvuse ja füüsilise mateeria suhet. Varem usuti, et njuutonliku füüsika reeglitega materiaalne universum on reaalsuse alus. Kõik muutus, kui teadlased tõdesid, et kõik olemasolev koosneb energiast

Mõtetel, soovidel, palvetel ja teistel teadvuse tahteavaldustel on otsene mõju meie füüsilisele materiaalsele maailmale ja inimteadvusel on väga suur roll kogu planeedil toimuva osas ja seda on võimalik ka teaduslikult tõestada.

Armastavad mõtted, head soovid, palve ja tervenduse saatmine saavad tugevalt mõjutada objekti, millele need mõtted on suunatud. Eriti võimas mõju on suure hulga inimeste samasisulisel ja samaaegsel positiivsel  mõttel. Kui inimkond liituks teadvuse tasandil ühtseks ja üksmeelseks, oleks ta suuteline kiirelt muutma kogu maailma.

Juba pikemat aega on füüsikud uurinud inimteadvuse ja füüsilise mateeria omavahelist suhet. Varem usuti, et njuutonliku füüsika reeglitega materiaalne universum on meie füüsilise reaalsuse alus. Kõik muutus aga siis, kui teadlased hakkasid tõdema, et kõik olemasolev meie universumis koosneb energiast.

Kvantfüüsikud avastasid, et füüsilised aatomid koosnevad energiapööristest, mis keerlevad ja vibreerivad lakkamatult. Mateeria oma kõige väiksemal vaadeldaval kujul on energia ning inimteadvus on sellega ühendatud, võimeline selle käitumist mõjutama ning isegi ümber struktureerima.

Taani tuumafüüsik ja Nobeli preemia laureaat Niels Bohr on öelnud: "Kõik, mida me nimetame reaalsuseks, koosneb sellest, mida me ei saa kuidagi reaalsuseks pidada."

Avastus, et universum ei koosne füüsiliste osakeste kogumitest, vaid hoopis mittemateriaalsete energialainete põimingutest, tuleneb Albert Einsteini, Nikola Tesla, Max Plancki, Werner Heisenbergi ja paljude teiste kuulsate ja teedrajavate füüsikute töödest.

Kvant kaksikpilu katse

Kaksikpilu katse on suurepärane näide sellest, kuidas teadvus ja füüsiline maailm on omavahel seotud. Selle katse üks võimalikke selgitusi on, et "vaatleja loob reaalsuse". Teadusartikkel ajakirjas Physics Essays selgitab, kuidas seda katset on kasutatud arvukalt, uurimaks teadvuse rolli füüsilise mateeria vormimisel.

Kaksikpilu katse ning kvantfüüsikas üldse üheks suurimaks müsteeriumiks on fakt, et elektronid käituvad teisiti, kui katset otseselt jälgida. Kahe piluga takistusest läbi liikuvad elektronid tekitavad interferentsimustri, kuid lisades katsesse detektori, mis jälgib, kumma pilu elektron läbib, muster kaob.

Kaksikpilu katset demonstreerivat animatsiooni saad vaadata SIIN.

"Vaatlemine mitte ainult ei mõjuta mõõdetavat, vaid lausa loob seda. Me sunnime elektroni valima kindla asukoha. Me ise toodame mõõdetava tulemuse."

Uue füüsika fundamentaalne järeldus tunnistab, et vaatleja loob reaalsuse. Olles vaatlejad, oleme me isiklikult seotud omaenese reaalsuse loomisega. Füüsikud on sunnitud tõdema, et universum on mentaalne konstruktsioon.

Teedrajav füüsik Sir James Jeans on kirjutanud: “Teadmiste voog suundub mitte-mehaanilise reaalsuse suunas, universum näeb pigem välja nagu suur mõte, mitte kui suur masin. Mõistust ei käsitleta enam kui juhuslikku sissetungijat mateeria kuningriigis, vaid me ülistame seda kui mateeriamaailma loojat ja valitsejat. Saage üle juba ning tunnistage seda vaieldamatut järeldust. Universum on mittemateriaalne, mentaalne ja vaimne." (R. C.  Henry, "The Mental Universe"; Nature 436 : 29, 2005)

USA valitsuse rahastatud psühhokineesi eksperimendid

Psühhokinees (ehk PK) tähistab antud juhul inimteadvuse võimalikku mõju füüsiliste või bioloogiliste süsteemide või protsesside käitumisele. See hõlmab mitmeid energiamõõtmeid, manifesteerimisvorme, replikatsioonivõimet ja statistilist käitumist.

2004. aastal avalikustas USA lennuvägi dokumendi pealkirjaga "Teleportatsiooni füüsikaline uurimus", mille autoriks oli Eric Davis. Dokumendist ilmneb, et psühhokineesi ja teisi parapsühholoogilisi fenomene on paljude uurijate ja institutsioonide poolt innuga uuritud ja dokumenteeritud. Ühe näitena võib tuua lennundusinsener Jack Houck I ja armeekoloneli J. B. Alexanderi juhitud psühhokineesi sessioonid, kus katsealustele õpetati erinevate metallesemete liigutamist ja painutamist mõtte jõul ilma esemeid füüsiliselt puudutamata.

Taolisi katseid viidi läbi USA valitsuse poolsete teadusnõunike ja kõrgete sõjaväeametnike tellimusel. Katseid tehti Pentagonis, ohvitseride ja teadlaste kodudes USA armee luure ja juhtimisüksuse asupaikades üle maailma ning alati kõrgete sõjaväeametnike juuresolekul.

Ülemaailmne teadvuse eksperiment

Ülemaailmne teadvuse eksperient on rahvusvaheline multidistsiplinaarne projekt, mis ühendab paljusid teadlasi ja insenere üle maailma. See kasvas välja Princetoni ülikooli ja Noeetiliste Teaduste Instituudi koostööst. Projekt kogub andmeid juhuslikult valitud numbrigeneraatorite võrgustikult üle kogu planeedi. Andmed saadetakse projekti peakontorisse, kuhu on nüüdseks kogunenud juba enam kui 15 aasta jagu teavet.

Eesmärgiks on uurida peeni korrelatsioone, mis võivad peegeldada teadvuse kohalolu ja aktiivsust kogu maailmas. Projekti hüpoteesiks on, et suvaliselt valitud andmejada korreleerub suurte ülemaailmsete sündmustega, mis mõjutavad inimeste mõistust ja emotsioone. Uuring tuvastas tugevad mõjutused näiteks tsunamide, 9/11 sündmuste, presidentide ametisseastumise ja avaliku elu tegelaste surmade ajal. Tulemused on tõstnud üles palju küsimusi teadvuse olemuse ja selle seoste osas meie füüsilis-materiaalse maailmaga.

Üksikasjalisemalt saad lugeda eksperimendi kohta SIIN.

NSA/CIA kaugvaatluseksperimendid koostöös Stanfordi ülikooliga

Kaugvaatlus on inimese võime kirjeldada geograafilist asupaika vaatlejast kuni tuhandeid kilomeetreid eemal. See fenomen on leidnud tõestust, demonstreerimist ja dokumenteerimist palju kordi. 1995. aastal avalikustas CIA dokumendid, mis kirjeldavad asutuse osalust sellealases uurimisprogrammis, mis kestis üle 25 aasta.

Programmis osalejad olid suutelised nägema objekte ja inimesi ruumides, mis olid neist endist täielikult blokeeritud. Fakt, et keegi on suuteline projitseerima oma teadvuse oma keha asukohast kaugele eemale on üsna hämmastav. USA kaitseministeeriumi kaugvaatluse programm nimega"Stargate" kestis aastakümneid ning see oli kaua aega täielikult salastatud, ometi tembeldati sedasorti uurimused tavamaailma poolt pseudoteaduseks.

Kaugvaatlusest saad lugeda lisaks SIIN.

Mõte ja tahe muudab vee struktuuri

Juba nelikümmend aastat on tehtud katseid, uurimaks inimese tahte mõju vee omadustele. Teema on väga aktuaalne ka alternatiivmeditsiini ringkondades, koosneb ju inimkeha  u 70% ulatuses veest. Noeetiliste Teaduste Instituudi teadlased on tuvastanud, et tahtega mõjutatud vett saab uurida, vaadeldes vee külmutamisel tekkivaid jääkristalle. Järjepidevalt tõestavad katsed, et positiivsete mõtetega mõjutatud vesi jäätub sümmeetrilisteks ja esteetiliselt harmoonilisteks kristallideks ning negatiivsete mõtetega mõjutatud vesi jäätub korrapäratuteks, halvasti formeerunud ja ilututeks jääkristallideks.

Mõelgem vaid, kui mõtted ja tunded suudavad teha seda veega, siis mida suudavad nad teha inimestega. Samamoodi on võimalik positiivsete mõtetega mõjutada nii sööki kui ka jooki enne nende tarbimist.

Vee eksperimendist saad täpsemalt lugeda SIIT.

Platseeboefekt

On hästi dokumenteeritud fakt, et me oleme suutelised muutma oma bioloogiat pelgalt sellega, et me usume midagi olevat tõde. Platseeboefektiks nimetatakse mõõdetavat, vaadeldavat või tunnetatavat tervise või käitumise paranemist, ilma tegeliku meditsiinilise sekkumiseta. Tervenemiseks piisab vastavast meeleseisundist. Platseeboefekt on korduvalt teaduslikult tõestatud kui reaalne ja üliefektiivne teadvuse võime tervendada füüsilist keha.

Ühe näitena võib tuua 2002. aastal New England Journal of Medicine’is avaldatud Baylori Meditsiinikoolis läbi viidud katse põlvevalu kannatavate patsientidega. Patsiendid jagati kolme gruppi. Esimese grupi liikmetele teostati tavapärane põlveliigse operatsioon. Teise grupi liikmetele teostati põlveliigse põletiku kolde läbi loputamise protseduur. Mõlemal juhul oli tegu meditsiinilise standardprotseduuriga, mida tehakse kaugelearenenud põlveartriidiga inimestele. Kolmanda grupi patsientidele sooritati aga võltsoperatsioon, patsientidele anti tuimestus ja tehti sisselõiked põlve piirkonnas, mis õmmeldi kohe kinni, ilma et liigest oleks avatud või seal mingit meditsiiniprotseduuri teostatud. Platseebogrupi patsientidele aga jäeti igati mulje, nagu oleks neile tehtud tavapärane põlveoperatsioon. Kõik kolm gruppi said seejärel ühesuguse taastusravi osaliseks ning tulemused olid hämmastavad. Platseebogrupp paranes täpselt sama hästi kui teised grupid, kes olid saanud tõelise operatsiooni.

Lisaks saad lugeda platseeboefekti uuringutest SIIT.

Teleportatsioon

1981. aasta septembris Hiina loodusteaduslikus ajakirjas Ziran Zazhi avaldatud teadusartikkel "Eksperimente objektide siirdamisest ebatavaliste inimvõimete kaudu" teatas, et eriliste annetega lapsed olid suutelised teleporteerima väikeseid füüsilisi esemeid ühest kohast teise. Esemeteks olid näiteks käekellad, putukad, raadio mikrosaatjad, valgustundlik paber jm. Osalejad ei puudutanud kordagi esemeid, eksperimendid viidi läbi pimekatsena ning projektiga tegelesid teadlased  paljudest eri kolledžitest ja kaitseministeeriumi eri osakondadest.

1990. aastal avaldas Hiina ajakiri Somatic Science Pekingi Lennunduse, Meditsiini ja Tehnika Instituut teleportatsiooni käsitleva uuringu tulemused. Uuringus kasutati aegluup-filmimist, mis jäädvustas katsealuste esemete (pähklid, tikud, naelad, tabletid jm) ümberkandumise kinnipitseeritud ümbrikust, plastpurgist, kinnikorgitud klaaspudelist jm ilma, et nende anumate seinu oleks kuidagigi murtud või vigastatud. Ka neis katsetes kasutati esemete teleporteerimiseks eriannetega laste ja täiskasvanute võimeid.

Lisaks saad lugeda teleportatsiooni kohta SIIT.

Südameteadus

Inimese süda genereerib kõige suurema elektromagnetvälja organismis võrreldes teiste organitega. Teadlased on analüüsinud südame poolt välja kiiratava magnetvälja spektrianalüüsi ja tulemused näitavad, et  sellesse elektromagnetvälja on sisse kodeeritud emotsioonidega seotud informatsioon. Seega, suunates oma emotsioone, muudame me infot, mida südame energiaväli endast välja kiirgab. See väli mõjutab ka teisi meie ümber. Kui me tunneme selliseid ülevaid emotsioone nagu kaastunne, armastus, tänulikkus ja mõistmine, mõjutab selliste emotsioonidega eriti koherentseks muutuv südame energiaväli positiivselt ja ülendavalt ka meie ümber olevaid teisi elavaid olendeid.

Lisalugemiseks südameteaduse kohta külasta veebilehte Heartmath.com.

Ja kõik teised uuritud paranähtused

On arvukalt  erinevaid uurimusi, mis dokumenteerivad teadvuse ja meie füüsilise materiaalse maailma ühtepõimumist erinevatel viisidel ja erinevates valdkondades, nagu eelpool ka välja toodud. Ometi pole need eelmainitud valdkonnad sugugi ammendav loetelu. Järgnevalt leiate valitud nimekirja tunnustatud ja avaldatud teadustöödest, mis käsitlevad parapsühholoogiliste ja ekstrasensoorsete nähtuste alaseid teadusuuringuid ja laboratoorseid eksperimente. Nimekiri hõlmab teadustöid teemadel nagu telepaatia, kaugtervendamine, energia ülekanne, ettenägemine, ettetundmine, surmalähedased kogemused, sünkroonsused jpt hämmastavad fenomenaalsed nähtused, millel on vaadeldavad ja laboratoorselt korratavad tulemused. Nimekirja leiad SIIT.

Teadvus mängib meie planeedil toimuva üle äärmiselt olulist rolli, pea seda meeles icon smile Teadusuuringud tõestavad inimteadvuse võimet muuta füüsilist mateeriat . Leia endas oma sisemine rahu, ole ise rahu ja armastus. Sellisest meeleseisundist lähtuv tegutsemine ja elamine on juba iseenesest maailmas positiivset muutust võimendav ja katalüseeriv akt. Seega, vali oma mõtteid vastutustundlikult, sest iga mõte loob ja kujundab maailma, milles me elame. See on teaduslikult tõestatud.

Allikas: www.telegram.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2014-03-13 20:05:58
Kõik kommentaarid