Väike sissetulek ei takista arukat käitumist rahaasjades

Allikas: www.minuraha.ee
14 riigis läbi viidud finantskirjaoskuse uuringust selgub, et head finantsalased teadmised võivad olla väga erineva sissetulekuga inimestel – seega ei mõjuta sissetuleku suurus inimest teadmiste hankimisel või rahaasjades arukalt käitumisel.
Kommentaare: 3

Finantskirjaoskus on oskuste, teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis on vajalik rahaasjades arukate otsuste tegemiseks. Inimese käitumine oma rahaasjades mõjutab oluliselt tema majanduslikku käekäiku. Selleks, et välja selgitada, millised on inimeste teadmised, hoiakud ja käitumine, vastasid uuringus osalenud inimesed küsimustele oma rahaasjade korraldamise, levinumate finantsteenuste (näiteks hoiused, laenud, aktsiad jne) tundmise ja kasutamise ning hoiakute kohta.

Kõigis riikides tuli välja sama probleem: inimesed ei ole finantsteenuste sisuga eriti kursis ning ei vaevu ka enne mõne finantsteenuse ostmist võtma pakkumisi erinevatelt teenusepakkujatelt. Eesti puhul tuli välja, et mitme ettevõtte erinevaid võimalusi kaalutakse kõige rohkem eluasemelaenu ja kindlustusteenuste puhul, mõnevõrra ka pensionifondide ja investeerimisfondide osakute ostmisel ning kinnisvara tagatisel antava pangalaenu puhul. Kõige vähem otsitakse erinevaid pakkumisi tähtajalise hoiuse lepingu sõlmimisel ning tagatiseta pangalaenu võtmisel.

Säästmisega on olukord riigiti väga erinev. Näiteks Ungaris oli uuringu läbiviimisele eelnenud aasta jooksul säästnud vaid 27% inimestest, seevastu Malaisias on raha kõrvale pannud pea kõik (97%). Kokkuvõttes on neid riike siiski vaid kolm, kus üle 80% elanikest säästavad. Kuna uuringus ei küsitud inimestelt säästmise või mittesäästmise põhjuste kohta, siis võib oletada, et vähem säästmisega tegelenud riikide elanike puhul on üheks põhjuseks majanduslik olukord. Näiteks alla poole jäi säästjate arv Ungaris (27%), Armeenias (42%), Eestis ja Albaanias (mõlemad 36%). Need riigid on majanduslikult tagasihoidlikumas olukorras kui näiteks suure säästjate arvuga Norra (71%) või Saksamaa (86%). Samas üsna kõrge on säästjate osakaal Tšehhis – 72% vastanuist, mistõttu ei saa säästmist pidada automaatselt vaid n-ö rikaste riikide elanikele iseloomulikuks.

Vanus ja sissetulek

Uuring näitab, et vanuse ja sissetuleku lõikes on finantskirjaoskuse tasemes suured erinevused. Seejuures tuleb välja, et hea finantsalane kirjaoskus on võimalik kõigil sissetuleku tasemetel – seega ei mõjuta sissetuleku suurus inimest teadmiste hankimisel või arukal finantsalasel käitumisel. Siiski on madal sissetulek sageli teatud käitumise põhjus – näiteks laenu võtmine igapäevaste kuludega toimetulekuks või säästude puudumine. Uuringust selgub siiski, et üldiselt on kõrgema sissetulekuga inimestel ka paremad teadmised finantsasjadest, kuid see pole kõigis riikides nii – sealhulgas Eestis.

Kuigi võiks eeldada, et vanuse kasvades suurenevad ka inimese teadmised, ei ole see finantsalase kirjaoskuse puhul nii. Põhjuseks on tõenäoliselt asjaolu, et finantsteenused on aastatega kiiresti arenenud ja muutunud, samuti on arenenud tehnoloogia, nii et vanemad inimesed ei jõua enam sellega sammu pidada. Seetõttu ongi paljudes riikides keskealistel kõige kõrgem finantskirjaoskuse tase, Eestis mõnevõrra noorematel ehk 30-39 aastastel. Veel nooremas vanusegrupis ei ole aga teadmiste tase kiita.

Sugu

Uuringust selgub, et üldiselt on naiste finantsalaste teadmiste tase madalam ning ka nende käitumine kinnitab seda. Näiteks olid naised oma rahaasjade pikaajalises ette planeerimises meestest pisut kehvemad. Samas ei kehti see väide Eesti kohta: meil vastas 24% küsitluses osalenud naistest, et püstitab pikaajalisi rahalisi eesmärke ning püüab neid saavutada, meestest vastas samamoodi 21%. Ka väitele “ma hoian oma rahaasjadel hoolikalt silma peal” vastas Eestis 61% naistest jaatavalt, meeste vastav protsent oli madalam, 49%.

Samas finantsteenuste tundmist eeldavatele või arvutamisoskust nõudvatele küsimustele vastates jäid Eestis uuringus osalenud naised sarnaselt teiste riikide naistega meestele alla. Näiteks küsimusele “kui paned 100 eurot hoiusele, mille aastaintress on 2%, siis kui palju raha on sul seal ühe aasta pärast“ vastas Eestis õigesti 58% naistest ja 70% meestest. Naised jäid meestest enam hätta ka investeerimist puudutavatele küsimustele vastamisega ning olid kõigis riikides oma teadmiste hindamisel ebakindlamad kui mehed, andes meestest sagedamini uuringus küsitud küsimustele vastuseks “ei tea”.

OECD väljatöötatud küsimustiku alusel tehtud uuring toimus lisaks Eestile ka Tšehhis, Poolas, Ungaris, Iirimaal, Suurbritannias, Saksamaal, Armeenias, Albaanias, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Malaisias, Norras, Peruus ja Briti Neitsisaartel.

Ingliskeelse uuringuga saab tutvuda siin.
Eestis viis uuringu „Finantsalane kirjaoskus Eesti elanike seas“ Faktum & Ariko Rahandusministeeriumi tellimusel läbi 2010. aasta oktoobris ja novembris. Küsitleti 993 inimest vanuses 18–74 aastat.

Allikas: www.minuraha.ee

Lisa kommentaar

Kommentaarid

Alkeemik
2022-07-01 19:14:10
I am here to spread this good news to the entire world on how Dr Emu helped me solve my infertility problem and i am so happy now that i am now a mother because for over 4 years i have been trying to get pregnant and needed help, i and my husband always go for medical check up and the doctor always say that the both of us are fine and i have nowhere else to get help from and all hope was almost lost until one day i visited a friend of mine and i told her what i was passing through and she introduce me to this great spell caster called Dr Emu who helped her when she was in need of help, so i took a try to contact Dr Emu through his email and i explain all my problem to him and after we have talked he perform an infertility spell for me and after that he told me what i should do, and i followed the instruction he gave and after that he instructed to sleep with my husband and also i followed the instruction and he said that the next week i should go for medical check up and the doctor confirmed that i was 4 months pregnant and i was so happy that all my sorrows were gone for ever, i am so very happy now and also if you need any kind of help or the same line with mine, contact Dr Emu on his email: emutemple@gmail.com or call/text his whatsapp phone number +2347012841542 visit facebook page: https://web.facebook.com/Emu-Temple- 104891335203341
Alkeemik
2022-06-09 14:58:58
I suffered from what they called peripheral artery disease (PAD). I have been suffering for years, Me and my wife searched for a medical cure, and then we came across a testimony of a man who suffered the same and was cured by Dr Chief Lucky. So my wife and I contacted Dr Chief Lucky via an email and thank God he replied. I explained what was wrong and he sent me herbal medicines that helped heal me completely. I am happy to say that herbal medicine is the ultimate and Dr Chief Lucky I am grateful. You can contact him on his email: chiefdrlucky@gmail.com or whatsapp: +2348132777335, Facebook page: http://facebook.com/chiefdrlucky or website: https://chiefdrlucky.com/. Dr Chief Lucky said that he also specializes in the following diseases: LUPUS, ALS, CANCER, HPV, HERPES, DIABETES, COPD, HEPATITIS B, HIV AIDS, And more.
Alkeemik
2018-08-18 05:01:14


Thanks to Dr.joy for bringing back my wife and brought great joy to my family!! joylovespell@gmail.com is certainly the best spell caster online, if you need your Ex lover back fast! and his result is 100% guarantee.. A very big problem occurred in my married between me and my wife so terrible that she took the case to court for a divorce she said that she never wanted to stay with me again,and that she did not love me anymore So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.(joylovespell@gmail.com}, So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day what an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who did not call me for the past seven months,gave me a call to inform me that she was coming back So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster . So, i will advice you out there, If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. Here’s his contact..Email him at: joylovespell@gmail.com ,you can also call him or add him on whats-app:+2348100452479.
Kõik kommentaarid